Một số giả định về nghề Hệ thống Thông tin

Bài này được dịch từ phần 5, tài liệu IS 2010 - Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems.

Đối với vai trò của các Hệ thống thông tin (viết tắt IS - Information System) trong tương lai và những yêu cầu đối với chương trình đào tạo IS, một vài thành tố vẫn còn quan trọng và là đặc thù của ngành học. Những đặc thù này phát triển quanh bốn miền chính của nghề IS và do đó phải được tích hợp vào bất cứ một chương trình đào tạo IS nào:

 1. Chuyên gia IS có mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, y tế, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Do đó, sinh viên phải hiểu:
  • Chuyên gia IS cho phép sự vận hành thành công trong nhiều tổ chức
  • Chuyên gia IS tham gia xuyên suốt các cấp độ, chức năng tổ chức
  • Chuyên gia IS cần cả hiểu biết chuyên xâu về lĩnh vực họ làm việc và cả hiểu biết về công nghệ thích hợp cho vai trò tổ chức của họ
  • IS trong các tổ chức có ý nghĩa chiến lược ngay càng tăng bởi vì phạm vi cũng như vai trò mà nó tham gia trong các hệ thống tổ chức
 2. Chuyên gia IS phải có kỹ năng tư duy phân tích và phản biện mạnh mẽ để phát triển trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu. Do đó, sinh viên phải:
  • Trở thành người giải quyết vấn đề và người có tư duy phản biện
  • Sử dụng các khái niệm hệ thống để hiểu và định vị vấn đề
  • Có thể ứng dụng những khái niệm, kỹ năng cả cũ và mới
  • Hiểu rằng một hệ thống sẽ bao gồm con người, tiến trình, phần cứng, phần mềm và dữ liệu bên trong một môi trường toàn cầu
 3. Chuyên gia IS phải thể hiện các yếu tố đạo đức và có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Sinh viên phải hiểu rằng các chuyên gia IS nên có thể:
  • Đánh giá và hành động dựa trên các vấn đề đạo đức trong lĩnh vực IS
  • Thực thi các quy tắc đạo đức chuyên nghiệp
  • Hợp tác với các chuyên gia khác cũng tốt như làm việc độc lập
  • Giao tiếp hiệu quả với các kỹ năng nghe, nói, viết tốt
  • Thể hiện sự kiên định, linh hoạt, ham hiểu biết, sáng tạo, liều lĩnh và khả năng chịu đựng những tính cách này của người khác
 4. Chuyên gia IS phải thiết kế và cài đặt các giải pháp Công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức. Do đó, sinh viên phải:
  • Có những kỹ năng trong việc hiểu và mô hình các tiến trình và dữ liệu tổ chức, xác định và cài đặt các giải pháp kỹ thuật và tiến trình, quản lý dự án, và tích hợp hệ thống xuyên suốt các tổ chức.
  • Thành thạo các kỹ thuật để trích rút, chuyển đổi, truyền gởi và lưu trữ dữ liệu, thông tin, bao gồm cả đảm bảo chất lượng dữ liệu
  • Tập trung vào việc ứng dụng IT trong việc trợ giúp các cá nhân, nhóm và tổ chức để đạt được mục đích của họ trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu