Tin học ứng dụng

HTTT 1103

3 tín chỉ, 45 tiết

Cập nhật ngày 08 tháng 11 năm 2018

Mô tả môn học

Tin học ứng dụng là môn học nền tảng của Tin học. Môn này tập trung vào việc cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về tin học cùng những kỹ năng cơ bản về máy vi tính và mạng Internet. Cụ thể, sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng như:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản của tin học
 • Hiểu khái niệm hệ điều hành và vận hành hệ điều hành Windows
 • Soạn thảo các văn bản bằng hệ soạn thảo Microsoft Word
 • Tạo lập các bảng tính sử dụng công cụ Microsoft Excel
 • Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính và sử dụng một số dịch vụ Internet

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 6 chủ đề :

Chủ đề 1 - Một số khái niệm cơ sở của tin học

Các dịch vụ của Google

Thông tin và Hệ thống thông tin

Máy tính điện tử

Biểu diễn thông tin trong máy tính

Thực hành 1

Tham khảo:

    1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận): Ch.1 : Những khái niệm cơ sở của tin học
    2. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận): Ch.1 : Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế
    3. Website trợ giúp của Google
    4. Tin học đại cương, Quyển 1 (Lê Viết Mẫn): Ch.1 : Một số khái niệm cơ sở của tin học
    5. IT Essentials Virtual Desktop (Hướng dẫn sử dụng)

Chủ đề 2 - Hệ điều hành

Hệ điều hành

Hệ điều hành Windows

Quản lý thư mục và tập tin

Thực hành 2, Dữ liệu thực hành 2

Tham khảo:

    1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận): Ch.2 : Hệ điều hành của máy vi tính
    2. Tin học đại cương, Quyển 1 (Lê Viết Mẫn): Ch.2 : Hệ điều hành

Chủ đề 3 - Soạn thảo văn bản với Microsoft Word

Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản

Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010

Giới thiệu các Template

Thao tác tạo và lưu văn bản

Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Thực hành 3.1

Tạo giấy mời với Mail Merge

Thực hành 3.2

Soạn thảo khoá luận

Khoá luận mẫu

Nội dung khoá luận mẫu

Soạn thảo sách / truyện

Bài thực hành MOS

Thực hành 3.3

Thực hành 3.4

Thực hành 3

Tham khảo:

    1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận): Ch.3 : Soạn thảo văn bản trên máy tính
    2. Tin học đại cương, Quyển 2 (Lê Viết Mẫn)
    3. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 4 - Lập bảng tính điện tử với Microsoft Excel

Giới thiệu Excel

Công thức và hàm

Vẽ đồ thị

Các hàm thường dùng

Thực hành 4

Thực hành 4 - 1

Bài thực hành MOS

Thực hành 4.2

Tham khảo:

    1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận): Ch.3 : Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế
    2. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 5 - Lập bảng trình chiếu điện tử với Microsoft PowerPoint

Thực hành 5.1

Tham khảo:

    1. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Point 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 6 - Mạng máy tính

Mạng máy tính

Mô phỏng giao thức TCP/IP

Tham khảo:

    1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận): Ch.1 : Mạng máy tính và Internet

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo cho môn học này gồm:

  1. Sách:
   • PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2007 (Thư viện)
   • PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2009 (Thư viện)
   • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (PDF)
   • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (PDF)
   • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Point 2010 (Phần 1, Phần 2)
   • Lê Viết Mẫn, Tin học đại cương, Quyển 1Quyển 2
  2. Các playlist trên Youtube:
  3. Phần mềm giả lập dạy lắp ráp máy tính IT Essentials Virtual Desktop (Hướng dẫn sử dụng)

Phần mềm

Môn học này sử dụng các phần mềm sau để minh hoạ:

 1. Microsoft Windows 2007
 2. Microsoft Word 2010/2013
 3. Microsoft Excel 2010/2013
 4. Microsoft Power Point 2010/2013

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào chuyên cần, kiểm tra và bài thi cuối khoá với các trọng số như sau:

 • Bài thực hành: 10%
 • Kiểm tra: 30%
 • Thi kết thúc học phần: 60%

Điểm thưởng, điểm phạt sẽ được sử dụng để đánh giá chuyên cần, chuẩn bị bài và làm bài tại lớp. Cứ mỗi 10 điểm thưởng/phạt sẽ được quy đổi thành 1 điểm cộng/trừ trong điểm quá trình (40%).

Lịch học

Học kỳ thu, 2018 - 2019

Nhóm N16

Học kỳ thu, 2016 - 2017

Nhóm N07, N16

Thảo luận

Hãy đăng ký vào Nhóm mail Tin học ứng dụng để nhận thông báo, trao đổi, thảo luận về nội dung môn học này.

Địa chỉ web: https://groups.google.com/d/forum/thud_hce

Địa chỉ email: thud_hce@googlegroups.com

Cách đăng ký và sử dụng, xem tại Hướng dẫn sử dụng Nhóm mail.

Nhóm mail Tin học ứng dụng

Bạn phải đăng ký thành viên, sử dụng tài khoản Google (tài khoản email của Google), để có thể nhận thông báo, trao đổi, thảo luận trong nhóm mail này.