Giảng dạy

2018 - 2019

Học kỳ xuân

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01
 2. Cơ sở lập trình (dành cho chuyên ngành Thương mại điện tử - ngành Kinh doanh Thương mại) - nhóm N02

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01
 2. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01, N02
 3. Tin học ứng dụng - nhóm N16

2017 - 2018

Học kỳ xuân

 1. Cơ sở lập trình (dành cho chuyên ngành Thương mại điện tử - ngành Kinh doanh Thương mại) - nhóm N01

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01, N02
 3. Lập trình nâng cao - Nhóm N01

2016 - 2017

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01
 3. Lập trình nâng cao - Nhóm N01
 4. Tin học ứng dụng - nhóm N07, N16
 5. Tin học ứng dụng nâng cao - nhóm N29, N30

2015 - 2016

Học kỳ hè

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01
 2. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01
 3. Tin học đại cương - nhóm N02, N09, N10

2014 - 2015

Học kỳ hè

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01

Học kỳ xuân

 1. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01
 2. Lập trình nâng cao - nhóm N01

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Tin học đại cương - nhóm N15, N17, N29

2013 - 2014

Học kỳ hè

 1. Cơ sở lập trình
 2. Tin học đại cương - nhóm N01, N02

Học kỳ xuân

 1. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01
 2. Tin học ứng dụng - nhóm N01, N04
 3. Chuyên đề

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Lập trình nâng cao - nhóm N01, N02
 3. Tin học đại cương - nhóm N05, N23, N25

2012 - 2013

Học kỳ hè

 1. Cơ sở lập trình

Học kỳ xuân

 1. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01
 2. Tin học ứng dụng - nhóm N01

Học kỳ thu

 1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
 2. Tin học đại cương - nhóm N01, N07, N08, N17, N18

2011 - 2012

Học kỳ hè

 1. Tin học ứng dụng

Học kỳ xuân

 1. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01 (Dạy ngôn ngữ lập trình C++)
 2. Tin học ứng dụng - nhóm N01