Nhóm N01

Học kỳ thu, 2018

Cơ sở lập trình

Cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2018

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 06/09/2018 đến ngày 22/11/2018 vào tiết 5, 6 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần tại phòng A4.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý: Nội dung của mỗi tuần học sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Công việc của sinh viên cần làm trước buổi học sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm mail

Nhóm học này sử dụng Nhóm mail Cơ sở lập trình để gửi thông báo, trao đổi thông tin, thảo luận nội dung môn học. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết thông tin về nhóm mail này.

Nhóm mail Cơ sở lập trình

Bạn phải đăng ký thành viên, sử dụng tài khoản Google (tài khoản email của Google), để có thể nhận thông báo, trao đổi, thảo luận trong nhóm mail này.