Nhóm N02

Học kỳ thu, 2018

Lập trình Hướng đối tượng

Cập nhật ngày 06 tháng 12 năm 2018

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 05/09/2018 đến ngày 24/11/2018 vào tiết 7, 8 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ba phần: lý thuyết, thực hành, kiểm tra và bài tập. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi, thực hành (kiểm tra) 12 buổi và bài tập là 5 buổi. Các buổi lý thuyết, thực hành và kiểm tra học tại phòng A1.2 hoặc phòng thực hành (Xem lịch cụ thể bên dưới).

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý: Nội dung của mỗi tuần học sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Công việc của sinh viên cần làm trước buổi học sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm mail

Nhóm học này sử dụng Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng để gửi thông báo, trao đổi thông tin, thảo luận nội dung môn học. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết thông tin về nhóm mail này.

Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng

Bạn phải đăng ký thành viên, sử dụng tài khoản Google (tài khoản email của Google), để có thể nhận thông báo, trao đổi, thảo luận trong nhóm mail này.