Nhóm N02

Học kỳ xuân, 2019

Cơ sở lập trình

Cập nhật ngày 19 tháng 05 năm 2019

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 16/02/2019 đến ngày 12/05/2019 vào tiết 1, 2 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần tại phòng A1.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần: lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý: Nội dung của mỗi tuần học sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Công việc của sinh viên cần làm trước buổi học sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Nhóm mail

Nhóm học này sử dụng Nhóm mail Cơ sở lập trình để gửi thông báo, trao đổi thông tin, thảo luận nội dung môn học. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình QTKD để biết thông tin về nhóm mail này.

Nhóm mail Cơ sở lập trình

Bạn phải đăng ký thành viên, sử dụng tài khoản Google (tài khoản email của Google), để có thể nhận thông báo, trao đổi, thảo luận trong nhóm mail này.